TÜBİTAK 1514 Erken Aşama Girişim Sermayesi Fonu

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 2019
13 Kasım 2018
Girişim Hareketi
Girişim Hareketi – Girişiminizin Fikri Harika
18 Kasım 2018

TÜBİTAK 1514 Erken Aşama Girişim Sermayesi Fonu

tübitak 1514

Erken Aşama Girişim Sermayesi Fonu Başvurumuz Kabul Edildi!

Tübitak 1514, 11 Ortak Kuruluş ile başvurusunu yaptığımız Tübitak1514, Erken Aşama Girişim Sermayesi Fonu Başvurumuz kabul edildi. Ülkemizin inovasyon tabanlı girişimcilik ekosistemine 1 Milyar TL‘den fazla kaynak sağlanacak. Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde “Girişim Sermayesi Destekleme Programı” oluşturulmuştur. Programın ülkemiz girişim sermayesi eko-sisteminde sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması İmzalanmış ve TÜBİTAK tarafından 14.06.2018 tarihinde Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Çağrısına çıkılmıştır.

TÜBİTAK 1514 Son başvuru tarihi 30.09.2018 olan çağrıya; 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 9 Teknoloji Transfer Ofisi, 1 Araştırma Altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 talep alınmıştır. Söz konusu kuruluşlar 10 farklı fona katılabilmek üzere proje önerilerinde bulunmuştur.

TÜBİTAK 1514 Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı çağrısına yapılan proje başvurularının değerlendirme süreçleri 13 Kasım 2018 tarihinde tamamlanmış olup şartlı destek kararı verilen proje önerilerinden biri idacapital’in alttaki 11 kuruluş ile birlikte oluşturduğu konsorsiyum olmuştur.

İAÜ Teknoloji Transfer Ve Proje Yönetim Ofisi A.Ş. ve 10 Ortak Kuruluşun idacapital Fonuna Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Arttırımı Projesi

 1. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER VE PROJE YÖNETİM OFİSİ A.Ş
 2. KOÇ ÜNİVERSİTESİ TTO AŞ
 3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT YÖNETİCİ AŞ
 4. BOLU TGB AŞ
 5. ÇUKUROVA TGB YÖNETİCİ AŞ
 6. ERCİYES TEKNOPARK AŞ
 7. FIRAT TEKNOKENT TGB YÖNETİCİ AŞ
 8. İSTANBUL TEKNOKENT AŞ
 9. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TTO AŞ
 10. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AŞ
 11. YILDIZ TGB TEKNOPARK AŞ

Tübitak 1514 Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Sonuçları

Tech-InvesTR-2018 Çağrı Sonuçları

Sonuçları indir

The Results of the Tech-InvesTR-2018

Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

hedeflenmektedir.

Tübitak 1514 FON YÖNETİMİ

Tübitak 1514 Tech – InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı,  Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanacaktır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır.

TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlı olacaktır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir…

Başvurular