KA2 Projesi Nasıl Hazırlanır

ab hibe destekleri
AB Hibe Destekleri
18 Nisan 2019
biocube-basvuru
Sağlık Teknolojileri Programı BioCube 2.0 Çağrısı
22 Nisan 2019

KA2 Projesi Nasıl Hazırlanır

ka2 proje nasıl

KA2 Projesi Nasıl Hazırlanır Araç Seti

Bu yazımızda KA2 Projesi Nasıl Hazırlanır hakkında bilgiler bulacaksınız. Bu yazımızı ve eklerini okuduktan sonra siz de bir başkasına veya danışman firmalara ihtiyaç duymadan KA2 projesi yazabilir hale geleceksiniz.

Binlerce sayfa bilgilerden derlediğimiz ve tecrübeli hocalarımızın proje deneyimlerinden yardım alarak oluşturduğumuz KA2 Projesi Hazırlama Araç Seti işlevi görecek olan bu yazıda aşağıdaki başlıklarda bilgiler bulunacaktır.

KA2 Projesi Hazırlama Araç Seti Konu Başlıkları

1. Erasmus+ Nedir?

2. Stratejik Ortaklık Nedir?

3. Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA201

4. Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA202

5. Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA203

6. Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA204

7. Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA205

8. KA2 Stratejik Ortaklıklar İçin Sık Sorulan Sorular

9. Örnek KA2 Projesi

10. Proje Nasıl Hazırlanır?

11. Başvuru Nereye Nasıl Yapılır?

12. Yatay Öncelikler, Alana Özgü Öncelikler

13. Erasmus+ Proje Değerlendirme Ölçütleri ve İpuçları

14. Yaygınlaştırma Planı Nasıl Olmalıdır

15. Sürdürülebilirlik Planı Nasıl Olmalıdır

16. Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması

17. Önemli Bağlantılar (Linkler)

18. Erasmus+ Program Rehberi 2019

ka2 projesi nasıl

1. Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan olan yeni programdır. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Erasmus+ Programının Eğitim ve Öğretim Alanındaki Spesifik Amaçları Nelerdir?

Erasmus+ Programının eğitim ve öğretim alanındaki özel amaçları şunlardır:

 • Temel beceri ve yeterliliklerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna ve toplumsal bağların güçlendirilmesine yapacakları katkıya özel bir önem vererek; özellikle öğrenme hareketliliğine daha fazla fırsat sunmak ve eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek;
 • Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek;
 • Özellikle politika alanında daha güçlü işbirliği, Birliğin şeffaflığının daha iyi kullanılması ve tanınma araçları ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılması suretiyle, ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak;
 • Avrupa yükseköğretim kurumlarına olan ilgiyi artırmak ve gelişme hedefleri de dâhil olmak üzere, Birliğin harici eylemini desteklemek suretiyle; özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim ile yükseköğretim alanında Birlik ve Ortak Ülke kurumları arasında işbirliği aracılığıyla ve Program Ülkeleri ile Ortak Ülkenin yükseköğretim kurumları arasındaki hareketlilik ve işbirliğini ve Ortak Ülkelerde hedeflenen kapasite gelişimini teşvik ederek, eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunu güçlendirmek;
 • Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

2. Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklık Nedir?

Stratejik Ortaklıklar faaliyeti, yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik
sektörlerde aktif olan işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır.

Stratejik Ortaklıkta Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Bir Stratejik Ortaklıklar proje döngüsü içerisinde aşağıda belirtilen faaliyetlere benzer türden faaliyetler gerçekleştirilebilir:

 • Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler,
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, denenmesi ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler,
 • Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler,
 • Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri,
 • Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulus ötesi girişimler.

Projem Bir Stratejik Ortaklık Projesi midir?

 • Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler içeriyorsa,
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, test edilmesini ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler içeriyorsa,
 • Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler içeriyorsa,
 • Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri içeriyorsa,
 • Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulusötesi insiyatifler içeriyorsa, projeniz bir Stratejik Ortaklık projesidir.
 • Ayrıca, proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar bireylerin de öğretim, öğretme veya öğrenme faaliyetlerini organize edebilir.

3. Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA201

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Hedeflerine ve ortaklık yapısına bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri 2 türde olabilmektedir:

1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Development of Innovation): Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Exchange of Good Practices): Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edememektedir.

 • Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (School Exchange Partnerships):  İyi uygulamaların değişimine yönelik stratejik ortaklıklar altında yer alan bu ortaklık türünde tüm ortaklar sadece okullardan oluşmaktadır. Bu projelerde öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu tür başvurular için KA229 kodlu başvuru formu kullanılmalıdır.

4. Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar - KA202

2007-2013 yılları arasında uygulanan Hayatboyu Öğrenme Programı yerini “Erasmus +” a bırakıyor. Avrupa Komisyonu 2014-2020 yılları için eğitim ve gençlik programlarına ayırdığı bütçeyi artırmış, bunun yanında programların yapısında da bazı değişikliklere, daha basit başvuru kuralları ve prosedürleri ile sadeleştirmelere gitmeyi amaçlamıştır.

Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim programı ile desteklenen pek çok faaliyet için yeni dönemde de fırsatlar ve başvuru olanakları bazı değişikliklerle sizleri bekliyor olacak. Bu kapsamda 2007-2013 yılları arasında Ortaklılar ve Yenilik Transferi projeleri ile yapılabilen faaliyetlerin 2014-2020 “Erasmus+” döneminde de devam edebilmesi için tek bir faaliyet olarak “KA2 – Stratejik Ortaklıklar” tanımlanmıştır.

Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya AB düzeylerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya uygulanmasıyla neticelenebilecek farklı ülkelerden, farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya farklı sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içeren ortaklıklar kurulabilecektir.

5. Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA203

Yükseköğretim Alanında desteklenen Stratejik Ortaklıklar projeleri sadece Yenilik Geliştirme (Development of Innovation) türünde olabilir. Bu türdeki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

 

Stratejik ortaklıklarda desteklenebilecek faaliyet örnekleri nelerdir? 

 • Kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve ağ kurmayı güçlendiren faaliyetler, 
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların denenmesi ve/veya yürürlüğe konması, 
 • Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasını ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler, 
 • Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik bölgesel makamlar arası işbirliği faaliyetleri, 
 • Eğitim ve öğretim profesyonellerini öğrenme ortamında karşılaşılan eşitlik, çeşitlilik ve dâhil etme sorunlarına yönelik olarak daha iyi hazırlayan ve yönlendiren faaliyetler, 
 • Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri destekleyen ulusötesi girişimler. 

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar kapsamında bireyler için de öğrenme, ders verme ve öğretme faaliyetleri organize edilebilir.

Kimler Başvurabilir?

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler. 

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.

Stratejik Ortaklıkta yer alan tüm ortaklar, başvuru formunda tanımlanmış olmalıdır. Tüm ortaklık adına tek bir başvuru yapılır. Bu başvuru, ortaklık yapısını temsilen, koordinatör kurum tarafından, koordinatör kurumun yerleşik bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı ulusal ajansa ya da farklı ulusal ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Grundvig programı kapsamında eğitim alan yetişkin öğrenciler6. Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA204

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yetişkin Eğitimi alanına özel olarak ise yetişkin eğitiminin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için 2016 Erasmus+ Program Rehberi ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na bakılabilir.

 
Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda eğitim alan yetişkin öğrenicilerdir.  Yetişkin öğreniciler, projenin amaçlarına uygun olması halinde, ancak Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar projelerinde yurtdışı hareketlilik faaliyetlerine katılabilirler.
Başvurular, kurumsal olarak Başkanlığımıza yapılmaktadır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi  kapsamında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen ilgili faaliyetin üzerine tıklayınız. 

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği 

ka2 projesi nasıl

7. Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar - KA205

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. 

Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir;

 1.  Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
 2. Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
 3. Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler)
 4. Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
 5. Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

8. Erasmus+ KA2 – Stratejik Ortaklıklar Projeleri Sık Sorulan Sorular

Proje çağrıları ne zaman yapılacak? Proje sunumundan önce yurtdışı ortak bulmak zorunlu mudur? Yoksa proje onaylandıktan sonra mı ortak bulmalıyız? Hangi aşamada yurt dışı ortak bilgilerine ihtiyaç olacak?
Her yıl Teklif Çağrısı ve Program Rehberi yayınlanmaktadır. Son başvuru tarihlerinden önce başvuru formları yayınlanır ve proje başvuruları başlamış sayılır. Ayrıca proje çağrısı yapılmamaktadır.Proje başvurusu yapmanın en önemli ve gerekli koşullarından biri Program ülkesi ortağınızın olmasıdır.Proje başvurusu yapmadan önce ortaklarınızı bulmuş olmanız zorunludur. Proje ortağınız olmadan başvurunuz geçerli kabul edilmez.
Stratejik Ortaklık nedir? LLP dönemi Yoğun Program projelerinden farkı nedir?
Stratejik Ortaklıklar, kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal ya da Avrupa düzeyinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve / veya uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Yükseköğretim Kurumları diğer sektörlerle, işletmeler ve paydaşlarla stratejik ortaklık içinde yer alarak Avrupa çapında yükseköğretimin gelişmesine, ulusal ve Avrupa işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun yüksek kalitede eğitim sunmaya katkı sağlayabilir.Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim alanında yeni bir eylem türüdür. Proje önerinizin Yükseköğretim alanında Stratejik Ortaklıklar önceliklerine ve hedeflerine uygun olması gerekir. Bu kapsamda, LLP dönemindeki 'eski ' eylem türlerini kullanmaktan kaçınınız. Unutmayınız ki Stratejik Ortaklıklar, Yoğun Program ya da birden fazla Yoğun Programın tek projede birleştirilmesiyle oluşan bir proje türü değildir. Stratejik Ortaklıkları, Erasmus+’ın diğer eylemleriyle de karıştırmayınız. Örneğin, bireysel hareketlilik odaklı bir proje yalnız Erasmus + KA1 altında finanse edilebilir.
Stratejik Ortaklık projelerindeki “Stratejik” kavramı neyi ifade etmektedir?
Stratejik Ortaklıklar, içinde yer alan kuruluşların ortaklık sonucunda ulaşmak istedikleri uzun vadeli ve genel hedefleri göz önüne alarak, kuruluşların uluslararasılaşma stratejilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlar.Proje sonuçlarının kalite açısından sağlam ve tek bir kuruluş tarafından ulaşılamayacak düzeyde olduğu (kuruluşun tek başına ulaşamayacağı düzeyde olduğu) kanıtlanmalıdır. Proje aynı zamanda sürdürülebilir olmalı ve Avrupa çapında katma değeri açıkça ifade edilmelidir. Stratejik Ortaklıklar katılan tüm kuruluşların uluslararasılaşmasını desteklemelidir. Bu sebeple, Stratejik Ortaklıklar sadece ortaklıkta yer alan kişilerin değil; her bir ortak kurumun oluşturduğu ortak çabanın taahhüdünü yansıtır.
Projelerde “Yenilikçilik” neyi ifade etmektedir?
Projenizin yenilikçi yönünü iyi araştırılmış, kanıta dayalı bir ihtiyaç analizine dayandırmalısınız.Stratejik Ortaklık projeleri ortaklık yapısı ve genel olarak bu tür bir öğretim projesi için mutlaka yenilikçi olmalıdır. Örneğin projenin e-öğrenmeyi içermesi yeterli değildir. Bu yaklaşımın yenilikçi yönü açıkça ifade edilmelidir. İnovasyon ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bu kavram İnovasyon Birliği tarafından yeni ürünler/hizmetler ve endüstriyel süreçler geliştirmeye, üretmeye yönelik metotlarda gelişme ve ivme yaratan; daha fazla istihdam, yaşam kalitesinde artışa yol açan değişiklikler olarak tanımlanır.
Hangi ülkelerle ortaklık kurulabilir?
Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:- Program Ülkeleri: Avrupa Birliği Üye Devletleri - AB-dışı Program Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye - Diğer Ortak Ülkeler (Program Rehberinde listesi verilmektedir.)
Bir ortaklık en az kaç ortaktan oluşmalıdır?
En az 3 farklı Program Ülkesinden 3 farklı ortak içermelidir. Projede yer lan tüm ortaklar başvuru formunda tanımlanmalıdır.
Başvuruyu kim yapar?
Başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına başvuru yapılır. Başvuru sahibi projedeki tüm ortaklar adına başvuru yapar ve hibe talebinde bulunur. Ortakların ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur
Stratejik Ortaklık Projelerine Ortak Ülke dahil etmenin koşulları nelerdir?
Projenize Ortak Ülke dahil etmek istediğinizde bu ülkenin projedeki rolünü Avrupa çapında yaratacağı katma değeri ortaya koyacak biçimde detaylandırmanız beklenmektedir. Bir Ortak Ülke’nin katma değeri, projenin yaratacağı etki/çıktı bağlamında mevcut program ülkelerinden böyle bir katkı sağlayamama şartı ile özel bir uzmanlığı olmasına bağlıdır. Ortak Ülke’nin katkısı olmaksızın da proje çıktılarına ulaşılabiliyor veya Ortak Ülke’nin yeri Program Ülkesinden bir ortak ile doldurulabilir ise proje önerinizi revize etmeniz önerilir. Bu koşulları sağlamayan projeler seçim açısından dikkate alınmayacaktı.
Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarının Stratejik Ortaklık Projelerinde koordinatör ya da ortak olarak yer alabilmeleri için öncelikle Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) başvurusu yapıp, ECHE almaya hak kazanmaları gerekmektedir. ECHE başvuruları yılda bir kez Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılmaktadır. İlk ECHE başvurusu için son tarih 22 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi aşağıdaki linkten edinilebilir: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014- 2020_en
Üniversiteler birden fazla PIC numarası alabilir mi? Her fakülte kendisi PIC numarası alabilir mi?
Hayır. Üniversiteler tek bir PIC numarası almalıdır. Ancak farklı fakülteler veya birimler aynı PIC numarası ile başvururken farklı irtibat kişilerini başvuru formuna işleyebilirler. Üniversitesinizin PIC numarasını öğrenmek için Erasmus Ofisinizle bağlantıya geçiniz.
Proje başvuru aşamaları nelerdir?
ECAS sistemine kayıt olunur. URF sistemine kayıt ve PIC Numarası alınır URF için yüklenmesi gereken belgeler: Tüzel Kişilik Belgesi ve Finansal Kimlik Belgesi; 60.000 Avro’nun üstünde hibe tahsis edilen kamu kurumu dışındaki kuruluşlar için bilanço ve gelir tablosu. TURNA hesabı oluşturulması e-FORMS sisteminden proje online olarak yazılır.
Bir kurum birden fazla başvuru yapabilir mi?
Bir kurum kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla, farklı ihtiyaçlara dönük birden fazla Stratejik Ortaklıklar projesine başvuruda bulunabilir ya da ortak olabilir.
Projelere sağlanan hibe destekleri nelerdir?
Stratejik ortaklık projelerine hibe desteği sağlanan bütçe kalemleri aşağıdaki gibidir: •Proje Yönetimi ve Uygulaması •Ulusötesi Proje Toplantıları •Fikri Çıktılar •Çoğaltıcı Etkinlikler •Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri •İstisnai Masraflar •Özel İhtiyaç Desteği
Bütçe kalemlerinde kullanılan maliyetlendirme yöntemi nedir? Stratejik ortaklıklarda hibenin tamamı sağlanıyor mu, eş finansman var mı?
Stratejik ortaklık projelerine hibe desteği sağlanan bütçe kalemlerinden yalnız İstisnai Maliyetler ve Özel İhtiyaç Desteği kalemleri gerçek maliyete dayalıdır. Diğer bütçe kalemleri birim maliyet üzerinden dikkate alınır. İstisnai maliyetler kaleminden taşeron, hizmet ve ürün alımında uygun maliyetlerin %75’i desteklenmektedir. Diğer kalemlerin ise %100’ü verilmektedir.
İstisnai Masraflar kalemi için uygun harcamalar nelerdir?
Hizmet alımı şeklinde yapılan taşeronluk masrafları istisnai maliyetlerden karşılanabilir. Modüllerin yüksek kalitede çevirisinin yapılması, Çoğaltıcı Etkinlikler için çevirmen getirilmesi, Yoğun Eğitim Programı çerçevesinde işaret dilinde çevirmen getirilmesi, projeyle ilgili ekipman alımı ve kiralama vb.- İstinai maliyet kapsamına alınmayacak işlemler: yaygınlaştırma amaçlı konferanslara katılım, catering, fikri çıktı ve proje yönetimi için personel istihdamı vb.
Projede çıktıdan kasıt nedir? Fikri çıktı ile çıktı arasındaki fark nedir?
Yapılan etkinlikler, üretilen yayınlar, oluşturulan siteler, ürünler, veri tabanları vb. projenin çıktılarıdır. Fikri çıktılar; müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BİT araçları, analizler, araştırmalar, akran öğrenimi yöntemleri vb. transfer edilebilir nitelikte ve yenilikçi unsur taşıyan çıktıları kapsar. Her projede fikri çıktı bulunması zorunlu değildir. Fikri çıktı niteliğinde olmayan çıktılar için “proje yönetimi ve uygulaması” kalemi kullanılmalıdır. Fikri çıktılar çeşitli medya araçlarıyla sunulabilir. Bunlar kitap, CD, yayın, bilgisayar oyunu, koleksiyon, video ve yazılım vb. olabilir.
Fikri çıktıya örnek verir misiniz?
Yeterlilikler / yabancı dil sözlüğü/ uzaktan eğitim modülünün tanımı, iyi uygulamaların paylaşımı ya da bir network içinde yeni becerilerin öğrenimi için platform, değerlendirme metodolojileri ve materyalleri, ortak müfredat, dijital modüller/eğitim, öğretim, öğrenim kaynakları, ağ etkileşimleri kalitatif ve kantitatif analizi, kariyer yönetimi becerileri geliştirmeye yönelik metodolojik çerçeve, metodolojik yaklaşım, mobil uygulamalar, özel yazılım, farklı düzeylerde politika önerileri oluşturma/uyarlama. Fikri çıktı olmayanlara örnek: broşür, web sitesi , ihtiyaç analizi , bloglar , wiki , haber/gazete , küçük ölçekli öğrenme / öğretme / eğitim materyalleri , sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri, karşılaştırmalı raporlar , proje içinde kullanılan anketler ve rehberler, yüz - yüze eğitimler , etkinlik / ulusötesi toplantılar , herhangi bir öğrenme / eğitim / öğretim faaliyet organizasyonu.
Kabul edilmeyen projelerde en çok göze çarpan eksiklikler nelerdir?
Proje kurgusunda eksiklik, bütçenin iyi planlanmaması, yaygınlaştırma faaliyetlerine önem verilmemesi, ortakların görev ve sorumluluklarının açıklanmaması, kurumun ihtiyacıyla proje konusunun örtüşmemesi, gerekçelendirmede eksiklik gibi hususlar kabul edilmeyen projelerin ortak özellikleridir.
2019 yılı için KA2 Stratejik Ortaklıklar proje bütçesi ne kadardır?
KA2 Stratejik Ortaklıklar proje bütçesi, 1 yıllık max. 150.000 Avro’dur. Seçmiş olduğunuz proje süresine göre miktarlar değişecektir. Ayrıca, her bir hibe kalemine ait detaylı bütçe için web sayfamızda yer alan 2015 Program Rehberini inceleyiniz.
Başvuru formu, Türkçe yazılabilir mi?
Bütün KA2 Stratejik Ortaklık projelerinde başvuru formu İngilizce doldurulması önerilmektedir.
Proje faaliyetlerine kimler katılabilir?
Proje faaliyetlerine ortaklık yapısı içinde yer alan kurum/kuruluşların personeli ve/veya öğrencileri katılabilirler.
Stratejik ortaklıklarda hibenin tamamı sağlanıyor mu, eş finansman var mı?
İstisnai maliyetler kaleminden taşeron, hizmet ve ürün alımında uygun maliyetlerin %75’i desteklenmektedir. Diğer kalemlerin ise %100’ü verilmektedir.
Çoğaltıcı etkinlikler ortaklık içindeki kurumların ülkesinde mi gerçekleştirilmeli? Herhangi bir program ülkesinde de yapılabilir mi? Çoğaltıcı Etkinlikler için yurtdışından gelen katılımcı başı verilen 200 Euro’ya harcırah ve yemek dâhil mi? Ortaklık üyeleri bu kalemden hibe alabilir mi?
Çoğaltıcı etkinlikler projede yer alan bir Ortak Ülkede veya Program Ülkesinde gerçekleştirilebilir. Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında yurtiçi katılımcı başına 100, yurt dışı katılımcı başına 200 Avro olarak tespit edilen hibe desteği yapılacak toplantının organizasyonunun maliyeti için kullanılabilir. Katılımcıların seyahat giderlerinin bu kalemden karşılanması zorunlu değildir. Bu hibenin amacı faaliyet gerçekleştirilirken ortaya çıkacak her türlü maliyete destek olmaktır. Bu hibe kaleminden sağlanan destek için, ortaklık dışındaki kuruluşlardan gelen katılımcılar dikkate alınacaktır. Ortaklığın üyeleri çoğaltıcı etkinlikte yer alabilir ancak bu katılımcılar için hibe alınamaz. Öte yandan, çoğaltıcı etkinlik ve ulusötesi toplantı birleştirilerek ortaklığın üyeleri için ayrıca bir hibeye gerek duyulmaksızın etkinliğe katılımları sağlanabilir ya da ortaklığın üyelerinin çoğaltıcı etkinlik için harcamaları proje yönetim ve uygulama bütçesinden karşılanabilir.
Çoğaltıcı bir etkinliğin sanal olamayacağı ve fiziksel olması gerektiği doğru mudur?
Çoğaltıcı etkinlikler kalemi projenin fikri çıktılarını yaygınlaştırmak ve bu çıktıları paylaşmak için düzenlenen fiziksel etkinliklerle bağlantılı maliyetlere katkı niteliğindedir. Tabii ki, sanal faaliyetlerin çıktıların yaygınlaştırılmasına büyük ölçüde katkısı vardır ve bu aktiviteler teşvik edilmektedir. Ancak, projeyi harekete geçiren tetikleyici bir etkinlik (hibe gerektiren ve katılımcılarının yer aldığı bir etkinlik) olmadığından, tümüyle sanal olan faaliyetler çoğaltıcı etkinlikler bütçe kaleminden desteklenmeyecektir.
Ortak sayısında bir üst sınır var mı?
Ortak sayısında bir üst sınır bulunmamakla beraber bazı bütçe kalemlerinde ortak sayısı arttıkça bütçe artışı sınırlanabilmektedir. Örneğin Proje Yönetimi ve Uygulama bütçesinde azami 10 ortak (Koordinatör dahil) için hibe verilmektedir.
Ortaklarımızdan niyet mektubu istiyor muyuz?
Stratejik Ortaklık projelerinde ortaklardan niyet mektubu değil, ortaklık yetki belgesi (mandate) istenmektedir. Bu belge ile ortak kurum, ilgili projede koordinatör (başvuru sahibi) kurumun kendi adına hibe başvurusunda bulunmasına yetki verdiğini belirtir. Bu belgenin İngilizce ve Türkçe seçenekleri TURNA sisteminde bulunmaktadır.
Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler nelerdir?
Başvuru formlarının yeni yapısı proje ile ilgili belge eklemeyi mümkün kılmaktadır. Ancak toplam dosya eklenebilmekte ve dosya başına boyut 5120 kb’ı geçmemelidir. Bu sebeple benzer belgeleri (ör: ortaklardan alınan yetki belgesi) bir arada tarayıp tek bir dosya olarak eklemek mümkündür. Eklenmesi gereken diğer bir belge doğruluk bildirimi sayfasının kurum yetkilisince imzalanmış örneği ve faaliyet takvimi (GANNT Şeması))tablosudur.
Fikri Çıktı üretmeksizin öğreniciler için hareketlilik faaliyetlerine başvurulabilir mi?
Stratejik Ortaklıklar hareketlilik faaliyeti değildir. Ulus ötesi eğitim, öğretme ve öğrenim faaliyetleri projenin amacına doğrudan ve olmazsa olmaz bir katkı sağlayacaksa desteklenecektir. Söz konusu faaliyetlerin desteklenebilir olması, fikri çıktılar desteğinden yararlanmaya bağlı değildir. Dolayısıyla, eğitim, öğretme ve öğrenim faaliyetleri proje yönetimi ve uygulaması başlığının desteklediği öğrenme/ders materyali geliştiren küçük ölçekli projelerde de mümkündür. Öte yandan, yükseköğretimde, herhangi bir fikri çıktı olmaksızın sadece hareketlilik faaliyetleri öneren bir Stratejik Ortaklık projesinin desteklenme ihtimali düşüktür.
Fikri çıktıların yer aldığı bir KA2 ortaklık projesinde devlet memurları da Staff Cost tan faydalanabiliyor mu?
Program kuralları gereğince Staff Cost tan yararlanmanız hususunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak kurumunuzun iç mevzuatının da bu açıdan incelenmesi gerekmektedir.
Yoğun eğitim programının hemen öncesinde ulusötesi proje toplantısı düzenlemek mümkün mü? Mümkün ise, hibeler birleştirilebilir mi? (örneğin 3 günlük proje toplantısı (575 € kişi başı), daha sonra 10 gün ISP (harcırah masrafları ve dönüş yolu için seyahat masraflarının ½’si)
Evet, faaliyetlerin birleştirilmesi mümkündür. Güvenilir ve verimli yönetim ilkesi geçerlidir ve başvuranlar - proje sonuçlarının ve / veya bütçe kaynaklarının tasarrufunun kalitesi açısından – yoğun eğitim programı (ISP) öncesi düzenlenecek ulusötesi toplantının, proje açısından önemli olduğunu gerekçeleriyle belirtmek zorundadır. Bu durum, başvurunun kalite değerlendirmesi aşamasında analiz edilecektir. Hibelerin birleştirilmesine gelince, aynı etkinlik iki ayrı bütçe kaleminden yararlanamaz.Eğer bir konsorsiyum ulusötesi proje toplantısını yoğun eğitim programıyla birleştirmek isterse, bu iki bütçe kaleminin desteklediği faaliyetlerden yalnızca birine başvuracaktır. Başvurulan bütçe kalemine ilişkin kurallar seçilen faaliyete uygulanacaktır.
Sektörler arası başvuru formları yeni dönemde kaldırıldı mı? Sektörler arası proje önerileri için hangi başvuru kullanılmalı?
Sektörler arası proje başvuruları için öncelik verdiğiniz sektörün başvuru formunu kullanmanız beklenmektedir. Proje önerinizin sektörler arası bir proje olduğu proje tanımınızdan (ortaklık yapısı, seçilen öncelikler ve hedef grup) anlaşılacaktır. Bu tür projeler sektörler arası işbirliğini; farklı eğitim sektörleri ve sosyo ekonomik aktörler arasında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlamasını kapsar. Bu açıdan, sektörler arası projelerde başvurular birden fazla eğitim, öğretim, gençlik alanı için uygun olan bir konuyu ve farklı sektörlerden aktörleri içerir. Detaylı bilgi için web sayfamızda yer alan “Stratejik Ortaklıklar için İpuçları” belgesini inceleyiniz.

proje nedir

9. Örnek KA2 Stratejik Ortaklık Projesi

İlerleyen günlerde, mümkün olduğunca farklı KA2 proje türlerine ait KA2 Proje örnekleri paylaşılacaktır. Lütfen takipte kalın.

ka2 projesi nasıl

10. Proje Nasıl Hazırlanır?

Sade, titizlikle, örnekler ve soru cevaplarla hazırlanmış, Türkiye' nin en kapsamlı, proje yazımının tüm aşamalarını anlatan bu muhteşem sunumu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. İçeriğini bozmamak, kaynak göstermek kaydıyla paylaşabilirsiniz.

Buraya tıkla ve sunum dosyasını indir

11. Başvuru Nereye Nasıl Yapılır?

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi başvurusu, Avrupa Komisyonunun başvuru formu portal olan  web-eforms başvuru sayfasından ilgili çağrı dönemine ait KA2 formunun doldurularak online ortamda gönderilmesi yoluyla yapılmaktadır.

12. Yatay Öncelikler, Alana Özgü Öncelikler

Bir projenin en az 1 yatay ve 1 alana özgü önceliklere yönelik hazırlanması gerekmektedir. Peki bu, Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projeleri Yatay ve Alana Özgü Öncelikleri nelermiş bi göz atalım. Yatay ve Alana Özgü Önceliklere ait pdf dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

KA2 - Yatay ve Alana Özgü Öncelikler - İndir

13. Erasmus+ Proje Değerlendirme Ölçütleri ve İpuçları

Bir uygulama eylemle ilgili ölçütler için en fazla 100 puan alabilir. Tablo, KA2 - Anahtar Eylem 2'deki her bir ölçütün göreceli ağırlığını göstermektedir.ka2 projesi nasıl

Belge Ayyıldız Danışmanlık Sahibi Mehmet ALTAY Hoca' dan alıntıdır.

KA2 Proje Hazırlama İpuçları ve Püf Noktaları indir:  Erasmus+ Puanlama ve İpuçları

14. Yaygınlaştırma Planı Nasıl Olmalıdır?

“Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını mümkün olduğunca geniş bir kitleye yaymaktır.”

Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını mümkün olduğunca geniş bir kitleye yaymaktır. Diğer bir deyişle yaygınlaştırma, bir projenin temel sonuç/çıktılarının özellikle nihai kullanıcılar, ilgili hedef kitle ve karar alıcılar gibi ana aktörlere görünür kılmakla ilgilidir. Başkalarını projeden haberdar etmek, projeyi yürüten kurum/kuruluşun profilini artıracak, diğer kurum/kuruluşları etkileyecek ve gelecekte yapılacak işbirliği projelerine katkı sağlayacaktır.

Yaygınlaştırma, proje boyunca gerçekleştirilmesi gereken tanıtım ve farkındalık yaratma sürecidir. Bu süreç, proje başlangıcında planlanmalı ve organize edilmelidir. Bu planın bir çıktısı olan “Yaygınlaştırma Stratejisi”, hem hibelendirme dönemi boyunca hem de sonrasında hangi sonuçların neden, nasıl, ne zaman ve kime yaygınlaştırılacağını kapsamalı ve süreçler tüm ortakların sorumluluğunda olmalıdır.

Yaygınlaştırmanın etkili olmasında en temel faktör kaliteli sonuçlar/çıktılar/ürünler oluşturulmasıdır. Sonuçlar, Erasmus+ Programı kapsamında hibe alan faaliyetin veya projenin başarılarıdır. Sonucun türü, projenin türüne bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

15. Sürdürülebilirlik Planı Nasıl Olmalıdır?

Bir projenin tamamlanmış olması, sonuçlarının ortadan kalkıp görünmez olacağı anlamına gelmemektedir. Sonuçların görünür ve erişilebilir olmaya devam etmesi önemlidir. Özellikle internet sayfalarının proje tamamlandıktan sonra da erişime açık olması, hedef kitlenin proje sonuçlarına ulaşmasını, sonuçları öğrenmesini, kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını ve hatta kendi sistemlerini kurarak bir sonraki aşamaya taşımasını sağlayacaktır. Ayrıca, transfer etme ve ticarileştirme sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

Projenin devamlılığı projenin ilk aşamalarında, projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir yapı oluşturulmasıyla yani ortak seçimiyle birlikte başlamaktadır. Kurumsal amacı proje amaçlarıyla örtüşen ortaklar seçilmesi, ilgili sektördeki ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlayacaktır.

Projenin hibe dönemi sonra erdikten sonra hayatta kalmaya devam etmesi, yani sürdürülebilir olması için proje hedef kitlesi ve paydaşların proje çıktısına ihtiyaç duyması gerekmektedir. Bunun için proje başlangıcında ulaşılmak istenen amaç, hedef kitle ve paydaşlar açıkça belirlenmiş olmalıdır.

Bireylerin/kurumların proje çıktısını nasıl kullanacaklarını açıkladıkları yazılı ve imzalı sürdürülebilirlik beyanlarını toplamak sürdürülebilirliğin aşamalarından ilki olabilir. Proje döngüsü süresince elde edilen beyanlar, projenin sürdürülebilirliğini öngörmek için ilginç bir gösterge olabilir.

16. Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması

Yaygınlaştırmada olduğu gibi, kullanım süreci de proje başlangıcında “Kullanım Stratejisi” gibi bir dokümanla planlanmalı ve tüm ortaklar sorumlu olmalıdır. Kullanım stratejisi, paydaşları, anahtar kişileri, proje sonuçlarından yararlanacak nihai kullanıcıları içermelidir. Proje çıktılarına dayanarak hazırlanması gereken kullanım stratejisi, projenin hedeflediği alanda sonuç, araç ve ürünlerin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğini içermelidir.

Kullanım planı, çıktı ve sonuçların ilgili paydaşlar tarafından nasıl kullanılabileceğine ve hedef kitlenin proje gelişimine nasıl dahil edileceğine ilişkin detayları içermelidir. Bu plan, proje süresince güncellenmeli ve yapılandırılmalı; amaç, yöntem, faaliyet ve hedef kitle net bir şekilde belirlenmeli ve detaylandırılmalıdır. Kullanım planı, kullanım sürecini tasarlamalı, tüm ortakları yönlendirmelidir. Kullanımın hangi ölçüde, nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin her bir ortağın sorumluluk ve görevlerini gösteren bir sorumluluk matrisi

Kılavuzu indirmek için:  Erasmus+ Sonuçları Yaygınlaştırılması ve Kullanılması

17. Önemli Bağlantılar

Erasmus+ ve AB Hibe Projeleri için aşağıdaki bağlantılar işinize yarayacaktır. 

Diğer önemli bağlantıların tamamının bulunduğu dosya bu bağlantıdadır: 

Önemli Bağlantılar - İAÜ

18. Erasmus+ Program Rehberi 2019

Erasmus+ Programı 2019 yılı için hazırlanan rehberi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Kolaylıklar dileriz.

erasmus-2019-program-rehberi-v2-(en)

Bu yazımızda KA2 Projesi Nasıl Hazırlanır hakkında bilgiler bulacaksınız. Bu yazımızı ve eklerini okuduktan sonra siz de bir başkasına veya danışman firmalara ihtiyaç duymadan KA2 projesi yazabilir hale geleceksiniz.

Başvurular